​2. Fler ”naturvårdare”

Vi behöver fler naturvårdare – djur som betar är de bästa naturvårdarna!

Enligt  Naturvårdsverket behövs fler betande djur för att klara Sveriges miljömål. Ängar och betesmarker där kor och får vistas rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. En enda kvadratmeter betad hagmark kan rymma över 40 olika växter som har betydelse för insekter, fjärilar och småfåglar. Dessa i sin tur behövs för pollinering och ekosystemet.

Naturbetesmarker är lika artrika som regnskogen! Djurens trampande, betande och gödslande är avgörande för att naturen ska kunna fungera och artrikedomen frodas.

Betesmarker fungerar också som koldioxidfångare genom att binda in kol och mull i marken.

» Se videon om biologisk mångfald

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!