Vi har rätt att få veta köttets ursprung

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

I stället för att lyssna på konsumenterna väljer EU-kommissionen att gå den europeiska köttindustrins väg. Frågan om ursprungsmärkning är en ödesfråga för svensk livsmedelsproduktion. Det skriver vi tillsammans med andra företrädare för svensk köttproduktion, konsumenter och dagligvaruhandel i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I december i årbeslutar EU om nya lagar för ursprungsmärkning av gris, get, lamm och fågel. Det här är något som efterfrågas av många konsumenter. I spåren av olika skandaler kring råvarors ursprung intresserar sig allt fler för hur den mat vi äter har producerats. När Europeiska kommissionen nu har lagt fram ett utkast till hur produkter ska märkas har många skäl att känna sig besvikna. I stället för att lyssna på konsumenterna har EU-kommissionen valt att gå den europeiska köttindustrins väg.

Bakgrunden till ursprungsmärkningen var att ge konsumenten fullständig och relevant information om djurets ursprung. Kommissionen har lagt fram tre alternativ för märkning: Det första alternativet är att märka kött med EU/icke-EU. Det andra alternativet är att märka var djuret är uppfött och slaktat. Det tredje alternativet är samma modell som för nötkött, det vill säga märka var djuret är fött, uppfött och slaktat.

Bakgrunden till ursprungsmärkningen var att ge konsumenten fullständig och relevant information om djurets ursprung.

Det utkast till regelförslag som EU-kommissionen nu skickat ut går på det andra alternativet. Köttet ska ursprungsmärkas med uppfött och slaktat, men definitionen av uppfött är väldigt svag. Det är ett alternativ som köttindustrin i EU driver då de vill kunna transportera djur mellan länder för att kostnadsoptimera. Konsumentens rätt att få veta ursprunget på köttet får helt stå tillbaka för industrins önskan om att få lägsta produktionskostnad.

Vi anser att allt kött bör ha en enhetlig märkning och därför är det logiskt att använda samma modell för gris, lamm och fjäderfä som i dag används för nötkött.

I Sverige är så gott som hela livsmedelskedjan enad, från djurbönder, till svensk slaktindustri, till handeln, till konsument- och djurskyddsorganisationer. Vi anser att allt kött bör ha en enhetlig märkning och därför är det logiskt att använda samma modell för gris, lamm och fjäderfä som i dag används för nötkött. Konsumenterna efterfrågar ursprunget på kött. I den europeiska konsumentorganisationen BEUC:s undersökning 2013 svarade 83 procent av de svenska konsumenterna att de tycker att det är viktigt att få reda på köttets ursprung.

Djurskyddsregler skiljer sig åt mellan länder. Detsamma gäller för regler om djurtransport och slakt. Därför är det relevant för konsumenter att veta var djuret är fött, uppfött och slaktat. Många konsumenter är dessutom kritiska till transport av djur mellan medlemsländer och med den märkning som nu föreslås kommer inte konsumenterna att veta om djuret transporterats runt i Europa under sin livstid. Det finns också ett konsumentintresse att veta hur djuren slaktats och bedövats.

För den svenska livsmedelsproduktionen är frågan om vilka obligatoriska krav som ställs på ursprungsmärkning en ödesfråga.

Det finns en rädsla från EU-kommissionens sida att en alltför detaljerad ursprungsmärkning leder till ökade kostnader för industrin, som kommer att tas ut i konsumentled genom ökade priser. Men svenska djur flyttas inte mellan länder under sin livstid på det sätt som de gör i andra delar av EU. Det betyder att majoriteten av de svenska djuren föds, föds upp och slaktas i samma land. Det gör att kommissionens kostnadsuppskattningar inte är relevanta för svensk köttproduktion och slakt. De företag som flyttar djur mellan länder för att kostnadsoptimera sin produktion kommer sannolikt att få ökade kostnader. Men för företag som prioriterar konsumenters rätt att veta ursprung, smittskydd, spårbarhet och livsmedelssäkerhet, kommer kostnaderna inte att öka.

För den svenska livsmedelsproduktionen är frågan om vilka obligatoriska krav som ställs på ursprungsmärkning en ödesfråga. Sverige är ett litet land i EU så det krävs att vi hittar allierade som kan hjälpa oss att lyfta fram ursprungsmärkningen. Vi vill att Sveriges regering arbetar aktivt och genom alla tänkbara kanaler i EU för att se till att den nya lagen om ursprungsmärkning utformas på ett sätt som gagnar de svenska konsumenternas rätt att få veta var maten de äter kommer ifrån.

Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött
Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Thomas Svaton, vd, Svensk dagligvaruhandel
Hand Agné, vd, Avelspoolen 
Maria Donis, vd, Svensk fågel