Kontroll av företag som använder märket Svenskt kött

Svenskt kött-märkningen växer och därmed ställs också ökade krav på uppföljning och kontroll av att märket används på ett korrekt sätt. Svenskt Kött inför därför stickprovskontroller hos företagen som använder märket Svenskt kött.

Märket Svenskt kött är ett välkänt märke som tre av fyra konsumenter känner till. Det visar en nyligen genomförd konsumentundersökning som undersökningsföretaget YouGov gjort. Det är en mycket hög kännedom med tanke på att märket är relativt ungt. Konsumenterna uppskattar enkelheten med Svenskt kött-märkta varor men förväntar sig en kontroll som bekräftar att märkningen håller vad den lovar.

Stickprovskontroller

Samtliga företag som använder märket Svenskt kött är idag anslutna till någon form av livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel. Under 2013 har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av märket genom att tillsammans med certifieringsföretag utarbeta en rutin för stickprovskontroller och vi har även genomfört kontroller hos märkesanvändande företag.

Från och med 2014 kommer cirka 20 procent av företagen årligen besökas av oberoende certifieringsföretag. Spårbarhet och särhållning av råvaror kommer att vara i fokus för kontrollen.

Svenskt Kött har tagit fram en checklista för kontrollsom ska användas vid egenkontroll och extern kontroll. Vi har även tagit fram utvecklade kriterier för märkesanvändare. Kontrollerna finansieras med en årlig avgift för märkesanvändare.

Avvikelserapport

Om avvikelser, brister eller misstag inträffar när det gäller märkningen åligger det företaget att omgående kontakta Svenskt Kött.  Det finns en rapportmall för avvikelser på hemsidan med en klar och tydlig rutin som ska följas.

Märket Svenskt kött har ett stort förtroende att förvalta. Men vi har också mycket att utveckla. I konsumentundersökningen efterfrågades mer information om vad märket står för. Det kommer vi att ta fasta på i kommande aktiviteter och kampanjer.


Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden