Respekt för djurens behov av naturligt beteende

Svensk djuromsorg bygger på respekt för djurens behov av naturligt beteende. Sverige har lagstadgade krav på utrymme och djurskötsel som ligger över EU-nivån. 

I Sverige har grisarna knorren kvar. Svenska grisar får strö och deras utrymme är större än vad EUs regler kräver. Svenska suggor får gå lösa. Inom EU är normen att suggorna hålls instängda i så kallade fixeringsbås under en stor del av året.

Nötkreatur och får har det också bra här. Sverige är det enda landet i världen där mjölkkor och nötkreatur över 6 månaders ålder har lagstadgad rätt att gå på bete (kravet omfattar inte tjurar av säkerhetsskäl).

Tidig lagstiftning

På 1980-talet intensifierades djuromsorgsarbetet i Sverige. Redan 1986 förbjöds inblandning av antibiotika i foder i tillväxtstimulerande syfte. EU införde ett sådant förbud först 2006, och utanför EU är det fortfarande tillåtet att ge antibiotika för att djuren ska växa fortare.

1988 fick Sverige världens mest kraftfulla djurskyddslag, med krav på större stallutrymmen och en rad andra förbättringar. EU:s djurskyddslagstiftning ligger i de flesta fall fortfarande långt efter den svenska, även om en hel del förbättringar har skett under senare år. Länder utanför EU som exporterar kött till Sverige har i många fall inga djurskyddsregler alls.

Sveriges bönders värdegrund

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tagit fram Sveriges bönders värdegrund för livsmedelsproducerande djur. Den sammanfattas så här: Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får…

  • en god djurhälsovård,
  • sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda,
  • möjlighet att bete sig naturligt,
  • skydd mot smärta, lidande och negativ stress,
  • skötare som tar hänsyn till det enskilda djurets behov,
  • djurmiljöer anpassade för dem,
  • en god djuromsorg i samband med transport och avlivning.

Grundcertifiering gris

Utöver lagstiftning finns flera initiativ för god djurhållning. Ett av dessa är Grundcertifiering Gris, en standard för kvalitetssäkrad grisuppfödning. Den innehåller detaljerade regler om bland annat stallmiljö, djuromsorg och smittskydd i enlighet med svensk lagstiftning.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!